En col·laboració amb Unió Consorci i Formació (UCF), iniciem el curs «Prevenció quaternària: accions d’infermeria en l’ús dels medicaments» adreçat al personal d’infermeria de l’Hospital d’Igualada. Consorci sanitari de l’Anoia.

Mòduls temàtics: * L’anamnesi farmacològica * Reaccions adverses produïdes per medicaments * Seguiment de l’ús dels medicaments * El pacient crònic i polimedicat * Educació al pacient * El paper del professional d’infermeria en l’ús dels medicaments